ИНСТРУКЦИИ КАКО НА НАПРАВИТЕ НАРАЧКА

1. Пред да го ставите производот во кошничка одберете вкус (бр.1) потоа кликнете Во кошничка (бр.2) (погледнете на сл.1)


сл.1

1.1 ИМАТЕ НАША ЛОЈАЛТИ КАРТИЦА - Доколку сакате да направите нарачка на ПРОИЗВОД КОЈ Е НА ПРОМОЦИЈА, АКЦИЈА, ПАКЕТ или СО ФАМИЛИ ЦЕНА, пред да го ставите производот во кошничка одберете вкус (бр.1), внесете го бројот на вашата ПБЦ картица во полето БРОЈ НА ПБЦ КАРТИЦА (бр.2) - потоа кликнете Во кошничка  (бр.3) (погледнете на сл.1.1)


сл. 1.1

1.2 НЕМАТЕ ПБЦ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦА - пред да го ставите производот во кошничка одберете вкус (бр.1) одберетеја опцијата НЕМАМ ПБЦ КАРТИЦА (бр3) и одберете - ВНЕСИ 4 НУЛИ ВО ПОЛЕТО ИЗНАД и пишете 4 нули во полето за ПБЦ КАРТИЦА (бр.2) - потоа кликнете Во кошничка  (бр.4) (погледнете на сл.1.2)

сл. 1.2

2. Кога ќе завршите со додавање на производи во вашата кошничка, кликнете на вашата кошничка



3. За да ја потврдите нарачката кликнете на продолжете (погледнете на сл.2)


сл.2

4. Одбрете ги деталите за наплата
Оставете ги истите информации кои ги имате внесено кога сте се регистрирале (погледнете на сл.3)

сл.3

Внесете нови податоци доколку друг ќе ја подигне и плати нарачката (адресата за достава и наплата мора да бидат исти, адресата за достава може да биде различна само ако ја платите нарачката онлајн со кредитна картичка) (погледнете на сл.4)

сл.4

5. Одберете ја адресата за испорака
Оставете ги истите информации кои ги имате внесено кога сте се регистрирале (погледнете на сл.5)

сл.5

Внесете нови податоци доколку сакате да внесете нова адреса (адресата за достава и наплата мора да бидат исти, адресата за достава може да биде различна само ако ја платите нарачката онлајн со кредитна картичка) (погледнете на сл.6)


сл.6

6. Одберете го вашиот метод на достава (погледнете на сл.7)

сл.7

7. Одберете го вашиот начин на плаќање (погледнете на сл.8)

сл.8

8. Оставете го бројот на вашата картичка во полето за коментар (погледнете на сл.8)

9. Прво селектирајте ја коцката после Услови и правила (бр.1) потоа кликнете на Продолжи (бр.2) (погледнете на сл.9)

сл.9

10. Потврдете ја нарачката за да биде валидна (погледнете на сл.10)

сл.10

11. Вашата нарачка е валидна ако ви се појави следново прозорче (погледнете на сл.11)


сл.11